Anasayfa

e-Dergiler Türkçe

Türkçe E-Dergiler Erişim

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.efdergi.ibu.edu.tr/arsiv.html 

2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.sbe.ibu.edu.tr/dergi.html 

3 Acıbadem Hemşirelik Dergisi

http://www.acibademhemsirelik.com/e-dergi/51/arsiv.asp

4 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.adyusbd.com

5 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

http://fenbildergi.aku.edu.tr/

6 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

http://akuiibf.aku.edu.tr/

7 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.aku.edu.tr/web/Sayfa.aspx?ID=57JQM25NDAU94232AQ101

8 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

http://kefad.ahievran.edu.tr/

9 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

iktisat.kilis.edu.tr/dergi.html 

10 Akademik Bakış

http://www.akademikbakis.org

11 Akademik İncelemeler Dergisi

http://www.sbe.sakarya.edu.tr/?pid=3&sid=2

12 Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

http://iibf.akdeniz.edu.tr/fakulte-dergisi

13 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi

http://ziraatdergi.akdeniz.edu.tr/tr

14 Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

alanyadergi.akdeniz.edu.tr/tr

15 Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/HYD/issue/archive

16 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://kybele.anadolu.edu.tr/kybele.aspx?SR=sy%3DAnadolu+%C3%9Cn iversitesi+E%C4%9Fitim+Fak%C3%BCltesi+Dergisi&KT=MA&DZ=13&IL =1&IS=TARA&DS=OPENK&KL=OZEL  

17 Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi

http://kybele.anadolu.edu.tr/kybele.aspx?SR=SY%3DAnadolu+%C3%9C niversitesi+Fen+Fak%C3%BCltesi+Dergisi&KT=MA&DZ=13&IL=1&IS=TA RA&DS=OPENK&KL=OZEL 

18 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.anadolu.edu.tr/arastirma/hakemli_dergiler/sosyal_bilimler.as px 

19 Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=31&lang=0

20 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40

21 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=39

22 Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sbedergisi.ankara.edu.tr/

23 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/GSED/issue/archive

24 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/IIBD/index

25 Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/kkefd/issue/archive

26 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/information/readers

27 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

http://fbe.balikesir.edu.tr/dergi/index.php?s=3

28 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

sbe.balikesir.edu.tr/dergi 

29 Bankacılık ve Finansal Piyasalar

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/default.aspx

30 Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

http://web.deu.edu.tr/baed/giris/index.php

31 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.beykent.edu.tr/WebProjects/Web/kutuphane.php?CategoryId =802 

32 Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

http://bilig.yesevi.net/

33 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

buje.boun.edu.tr/VolumeIssueRightContent.aspx

34 Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.befjournal.com.tr

35 Business and Economics Research Journal

www.berjournal.com/

36 Celal Bayar Üniversitesi Eğitim FakültesiEğitim Fakültesi

http://www.bayar.edu.tr/~egitim/efdergi/

37 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

http://www2.bayar.edu.tr/fbe/dergi/

38 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www2.bayar.edu.tr/sosyal/gecmis_sayilar.php

39 Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi http://civilacademy.fatih.edu.tr

40 Coğrafi Bilimler Dergisi

http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=33

41 Contemporary Educational Technology

http://www.cedtech.net/

42 Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/index2.php?name1=hemsirelikyo

43 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

http://iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/index.php

44 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/ojs/index.php/sosyalbilimler/issue/archive

45 Çalışma İlişkileri Dergisi

www.calismailiskileridergisi.org

46 Çalışma ve Toplum

www.calismatoplum.org

47 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi

http://www.cge.hacettepe.edu.tr/index.html

48 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi

http://www.cshd.org.tr/

49 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://egitim.cu.edu.tr/efdergi/index.php/efdergi

50 Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://fbe.cu.edu.tr/makaleler.aspx

51 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi.asp

52 Dicle Üniversitesi (Ziya Gökalp)Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.dicle.edu.tr/suryayin/zgegitimder/

53 Dil Dergisi

http://www.tomer.ankara.edu.tr/dildergileri/dergiler.htm

54 Dilbilim Araştırmaları

http://dilbilimarastirmalari.com/

55 Diyalektolog

http://www.diyalektolog.com/

56 Doğu Coğrafya Dergisi

http://www.dogucografya.com/

57 Doğuş Üniversitesi Dergisi

http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj

58 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi

http://www.deuhyoedergi.org/index.php?option=com_content&task=vie w&id=32&Itemid=48

59 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php

60 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

http://web.deu.edu.tr/isletme/ifddergi/

61 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

http://web.deu.edu.tr/fmd/

62 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/dergi.htm

63 Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

http://fbe.dpu.edu.tr/dergi_son/index.html

64 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://sbe.dumlupinar.edu.tr/kaynaklar/dergimiz.html

65 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://sbe.dumlupinar.edu.tr/kaynaklar/dergimiz.html

66 Ege Akademik Bakış

http://www.onlinedergi.com/eab/Giris.aspx

67 Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://egitim.ege.edu.tr/efdergi/arsiv.php

68 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

http://www.hemsirelik.ege.edu.tr/index.php?lid=1&SayfaID=1317&cat=d etails

69 Eğitim Araştırmaları

http://www.ejer.com.tr/

70 Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

http://www.et-ad.net/dergi/index.php?journal=etad

71 Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

http://asosindex.com/journal-view?id=75

72 EKEV Akademi Dergisi

http://www.ekevakademi.org/

73 Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

http://www.iibf.ibu.edu.tr/

74 Ekonomik Yaklaşım

http://yaklasim.iibf.gazi.edu.tr/

75 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.esosder.org/

76 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

http://fbe.erciyes.edu.tr/dergionline/Giris.aspx

77 Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/dergi.htm

78 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sbe.erciyes.edu.tr/sosyal/dergi.html

79 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://egitim.erzincan.edu.tr/

80 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

http://iibf.ogu.edu.tr/dergi/

81 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://sosbilen.ogu.edu.tr/icerik.aspx?ID=19

82 Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (EJPCE)

http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce

83 European Journal of Economic and Political Studies (EJEPS)

http://ejeps.fatih.edu.tr/

84 European Journal of Physics Education

http://ejpe.erciyes.edu.tr/index.php/ejpe/index

85 Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://civilacademy.fatih.edu.tr/sayilar.htm

86 FE Dergi

http://cins.ankara.edu.tr/

87 Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://web.firat.edu.tr/ffmu/

88 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://tip.fusabil.org/content.php3?id=57

89 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/

90 Flora / İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi

http://www.floradergisi.org/

91 FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

http://www.flsfdergisi.com/

92 Gazi Akademik Bakış

http://www.ataum.gazi.edu.tr/news.php

93 Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.gefad.gazi.edu.tr/index.php?menuID=22&lang=1

94 Gazi Üniversitesi Journal of Science

http://www.fbe.gazi.edu.tr/dergi/ojs/index.php/GUJS

95 Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri

http://www.tebd.gazi.edu.tr/c7s2.html

96 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www1.gantep.edu.tr/~sbd/index.php/sbd

97 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

http://sosyalb.gop.edu.tr/

98 Genel Tıp Dergisi

http://www.geneltip.com/

99 Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

http://sbe.giresun.edu.tr/index.php?id=277

100 Girişimcilik Ve kalkınma Dergisi

http://girisim.comu.edu.tr/dergiall/gecmssylr.htm

101 Global Media Journal Turkish Edition

http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/

102 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

http://egifder.gumushane.edu.tr/

103 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

http://sbedergi.gumushane.edu.tr/

104 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

http://www.sid.hacettepe.edu.tr/dergi.shtml

105 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/indexx.asp

106 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

http://www.iibfdergi.hacettepe.edu.tr/

107 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi

http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/archive.php3

108 Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi

http://www.hemargedergi.org/

109 Hikmet Yurdu Dergisi

http://www.hikmetyurdu.com/

110 History Studies

http://www.historystudies.net/

111 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

http://ilaf.hitit.edu.tr/?l=tr

112 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.sbe.hitit.edu.tr/index.php?option=com_content&view=category&id= 56&Itemid=119

113 International Journal of Early Childhood Special Education (INTJECSE)

http://www.int-jecse.net/

114 International Journal of Environmental and Science Education

http://www.ijese.com/

115 İ T Ü Dergisi Seri C: Fen Bilimleri

http://www.itudergisi.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=1541

116 İktisat İşletme ve Finans Dergisi

http://www.iif.com.tr/index.php/iif

117 İlköğretim-Online

http://ilkogretim-online.org.tr/

118 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/

119 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

http://www.iticu.edu.tr/yayin/fen.htm

120 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.iticu.edu.tr/yayin/sosyal.htm

121 İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

http://eidergisi.istanbul.edu.tr/arsiv.html

122 İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/yayinlar.htm

123 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

http://www.iudergi.com/tr/index.php/iktisatmecmua

124 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

http://www.iie.istanbul.edu.tr/ydsy/

125 İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

http://www.iudergi.com/tr/index.php/iktisatmaliye/index

126 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

http://www.siyasal.istanbul.edu.tr/sbfdergi.htm

127 İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

http://www.suleymanozdemir.com/?module=haberoku&xx=read&ID=34

128 İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları ( İstanbul Üniversitesinin tüm akademik dergilerine bu linkten ulaşabilirsiniz.)

http://www.iudergi.com/tr/indextr.php

129 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

http://www.iudergi.com/tr/index.php/turkiyat/login

130 İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

http://www.isguc.org/?p=archive

131 İşletme Araştırmaları Dergisi http://isarder.org/www/

132 Journal Of Global Strategic Management

http://www.isma.info/isma/kategori1/HOMEPAGE.html

133 Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

http://www.asosindex.com/

134 Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.karadenizdergi.com/

135 Karadeniz Araştırmaları

http://www.karam.org.tr/

136 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi

http://www.journalagent.com/kvhd/default.asp

137 Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kastamonu Eğitim Dergisi

http://www.kefdergi.com/

138 Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

http://kefad.ahievran.edu.tr/

139 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://kosbed.kocaeli.edu.tr/

140 Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

http://sanerc.ku.edu.tr/tr/journal

141 Kuramsal Eğitimbilim

http://www.keg.aku.edu.tr/

142 Mali Çözüm

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/yayinlar.asp?Gid=1&Yid=112

143 Maliye Dergisi

http://www.sgb.gov.tr/Sayfalar/MaliyeDergisi.aspx

144 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi

http://hemsireliknew.maltepe.edu.tr/fakulte/gecmis-sayilar

145 Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

http://avrupa.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=12

146 Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://efd.mehmetakif.edu.tr/arsiv/Arsiv.html

147 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://efd.mersin.edu.tr/

148 Mevzuat Dergisi

http://www.mevzuatdergisi.com/

149 Milli Eğitim

http://yayim.meb.gov.tr/megitim.html

150 Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi

http://www.millifolklor.com/tr/

151 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://akademik.mu.edu.tr/sayfa.aspx?skod=1055&bkod=06020000#

152 Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

http://www.modav.org.tr/#

153 Muhasebe ve Denetime Bakış

http://www.turmob.org.tr/turmobweb/EKutuphane/EKKategoriDetay.asp x?enc=lsltu1qqOgNxGRial5tmNeqSzGeND4KBpMF7lDAJExiJf5XOHu9m w+EeWU6JAX0cfDjSBLFnqAAve2IixGFNGWRUtrxBhvwVhfhV/xktVPq7R reumN1fQks5+Xntp8tv

154 Muhasebe ve Finansman Dergisi

http://journal.mufad.org/index.php/tr/arsiv

155 Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://mukaddime.artuklu.edu.tr/

156 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.mku.edu.tr/enstituler/sosyalbilimleri/index.php?tablo=altme nu4

157 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

http://www.nef.balikesir.edu.tr/~dergi/

158 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://dergi.omu.edu.tr/index.php/EDUCATION/index

159 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

http://dergi.samsunilahiyat.com/

160 Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)

http://www.usak.org.tr/dergi.asp?id=2

161 Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Tam metin erişimi yoktur)

http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/edebiyat/dekanlik/dergi/osmanlibilim/osm anlibilimdergi.htm 

162 OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi) ( Çok Kapsamlı)

http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=19  (çok kapsamlı)

163 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/OncekiSayilar.aspx

164 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://pau.edu.tr/sosyalbilimler/sayfa5498.aspx

165 Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi

http://www.paradoks.org/

166 Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

http://www.phdergi.org/jvi.aspx?pdir=bsbd&plng=tur&list=pub

167 Rekabet Dergisi

http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=dergiliste&Lang=TR&icId=8 1&detId=83&ustId=81

168 Sağlık Bilimleri Dergisi

http://sagens.erciyes.edu.tr/default.asp?sayfa=10

169 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

http://www.journalagent.com/saufbe/

170 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisüsü Akademik İncelemeler Dergisi

http://www.sbe.sakarya.edu.tr/?pid=3&sid=2

171 Sayıştay Dergisi

http://dergi.sayistay.gov.tr/Default.asp?sayfa=2

172 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/default.asp

173 Sosyal Bilimler Dergisi (Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)

http://www2.bayar.edu.tr/sosyal/yayinlar.php

174 Sosyal Bilimler Metinleri

http://sosyalbe.nku.edu.tr/index.php?option=com_content&task=view&i d=21&Itemid=34

175 Sosyoekonomi Dergisi

http://www.sosyoekonomi.hacettepe.edu.tr/anasayfa.html

176 Su Ürünleri Dergisi

http://jfas.ege.edu.tr/

177 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

http://fenbilimleri.sdu.edu.tr/dergi/index.html

178 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://sablon.sdu.edu.tr/dergi/sosbilder/

179 Tarih Araştırmaları Dergisi

http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=18

180 Tarih İncelemeleri Dergisi

http://edebiyat.ege.edu.tr/bolumler/tarih/dergi.htm

181 TDID (Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi)

http://www.egeweb.ege.edu.tr/tdid/

182 Tıp Araştırmaları Dergisi

http://tader.org/index.php?pg=archive

183 Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.ttefdergi.gazi.edu.tr/index.php

184 TİSK Akademi

http://www.tisk.org.tr/akademi.asp

185 Toplum ve Sosyal Hizmet

http://www.tsh.hacettepe.edu.tr/

186 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.trakya.edu.tr/Enstituler/SosyalBilimler/Dergi/index.htm

187 Turkish Journal of Chemistry

http://journals.tubitak.gov.tr/chem/

188 Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences

http://journals.tubitak.gov.tr/engineering/

189 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

http://www.trjfas.org/

190 Turkish Journal of Mathematics

http://journals.tubitak.gov.tr/math/ 191

Turkish Journal of Physics

http://journals.tubitak.gov.tr/physics/

192 Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/Anasayfa.aspx

193 Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

http://www.turkishstudies.net/

194 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

http://www.tebd.gazi.edu.tr/

195 Türk Psikiyatri Dergisi

http://www.turkpsikiyatri.com/en/default.aspx?modul=archive

196 Türk Psikoloji Dergisi

http://www.turkpsikolojidergisi.com/

197 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

http://www.humanlawjustice.gov.tr//Dergiler.aspx

198 Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

http://pediatri.turkiyeklinikleri.com/

199 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

http://www.tsadergisi.org/

200 Türklük Bilimi Araştırmaları

http://www.tubar.com.tr/

201 Uludağ Üniversitesi , İİBF Dergisi

http://iibfdergi.uludag.edu.tr/

202 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www20.uludag.edu.tr/~ef_dergi/iletisim.htm

203 Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://www20.uludag.edu.tr/~sbd/

204 Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

http://www.avrasyadergisi.com/

205 Uluslararası Ekonomik Sorunlar

http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?3e3f0808-3113-48e2-9cf0- ea06dd3204cb

206 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

http://www.uiiid.net/

207 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

http://www.insanbilimleri.com/

208 Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

http://www.iojes.net//content/detail.aspx?catid=2&subcatid=2

209 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

http://www.sosyalarastirmalar.com/anasayfa.htm

210 Verimlilik Dergisi

http://vgm.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=1889&lng=tr

211 Yıldız Teknik Üniversitesi: Sigma Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi

http://www.ytusigmadergisi.com/

212 Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Dergisi

http://www.tybhd.org.tr/index.php/2012-05-06-12-18-37/gecmis-sayilar

213 Yönetim Araştırmaları Dergisi

http://yad.baskent.edu.tr/makale.htm

214 Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

http://www.iie.istanbul.edu.tr/yonetimDergisi/

215 Yönetim ve Ekonomi

http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/

216 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://efdergi.yyu.edu.tr/

217 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.zgefdergi.com/

218 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

http://sbd.karaelmas.edu.tr/ T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı